Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 66-75
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Tải về

ABSTRACT

This paper devotes to analyze social and economic efficiency of the avoid-blood residential zones (ABRZ) in AnGiangprovinceand Can Tho city by employing the pre-post comparison and the DID methods (difference in differences). The empirical results indicate that after resettling at ABRZ, the number of the landless households, the off-farm labor and the rate of unemployment in the ABRZ increase. However, the land size per household, on-farm labor, and the income of the household decrease sharply. Moreover, the income of household (treatment group) in ABRZ decreases to compare to that of household (control group) in the out of the ABRZ. After settling at ABRZ, the living conditions of the households are improved significantly (education, social activities, health services).

Keywords: residential zones, blooded area, Mekong Delta

Tile: Analyzing socio-economic efficiency of the avoid-blood residential zones in Angiang and Cantho provinces

TóM TắT

Nghiên cứu tập trung đánh giá  kết quả kinh tế - xã hội tại các khu dân cư vượt lũ (KDCVL) tại tỉnh An Giang và Tp. Cần Thơ theo phương pháp so sánh trước ? sau (pre-post comparison method) các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội của hộ dân trước và sau khi đến định cư tại các KDCVL và phương pháp DID (difference in differences method) để so sánh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữa các hộ dân định cư trong và ngoài KDCVL. Kết quả phân tích cho thấy, sau khi vào KDCVL, số hộ dân không đất sản xuất tăng, quy mô đất sản xuất giảm, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ lao động ngoài nông nghiệp, giảm lao động trong nông nghiệp và tăng tỷ lệ người không có việc làm. Thu nhập của hộ giảm nhẹ so với trước khi vào KDCVL. Thu nhập của hộ trong KDCVL giảm so với hộ định cư ngoài KDCVL. Sau khi vào KDCVL, hộ dân có điều kiện tiếp cận với các dịch vu y tế, giáo dục, văn hoá và xã hội tốt hơn trước đây.

Từ khóa: khu dân cư, khu dân cư vượt lũ, đồng bằng sông Cửu Long

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 113-119
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Số 13 (2010) Trang: 120-125
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 336-345
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 44-55
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...