Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 184-189
Tải về

abstract 

Medicinal vegetables in Phu Cuong, Phu Tho, and Phu Ninh communes in Tam Nong district of Dong Thap province are quite extensive. The initial statitical data is about 202 species belonging to 148 genera and 69 families in 2 divisions (Polypodiophyta and Magnoliophyta). The taxons belong to Magnoliophyta are the most diversified with 199 species, 145 genera and 66 families. Polypodiophyta has 3 species, 3 genera, 3 families. Some families have the most member of species such as: Fabaceae, Cucurbitaceae, Asteracea, Apiaceae, Solanaceae.

Keywords: Vegetables, Fabaceae, Cucurbitaceae, Asteraceae, Solanaceae, Species, Genera, Families

Title: Investigate the popular medicinal vegetables collected from some communes in Tam Nong district of Dong Thap province and their use values

Tóm tắt

Cây rau làm thuốc ở 3 xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp bước đầu thống kê được 202 loài thuộc 148 chi và 69 họ thuộc 2 ngành (Polypodiophyta và Magnoliophyta). Các taxon bậc họ, chi, loài thuộc ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) là đa dạng nhất với 199 loài, 145 chi và 66 họ. Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) với 3 loài, 3 chi, 3 họ. Các họ có số lượng loài nhiều nhất là: Fabaceae, Cucurbitaceae, Asteraceae, Apiaceae, Solanaceae.

Từ khóa: Cây rau, họ đậu, họ bầu bí, họ cúc, họ cà, loài, chi, họ

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...