Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2018) Trang: 1434-1442
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7
Liên kết:

There were total 124 bacteriophages and 55 Ralstonia solanacearum strains isolated from Ben Tre, Can Tho, Hau Giang, Tien Giang, An Giang, Dong Thap, Bac Lieu and Lam Dong province. Assessing parasitic abilities of 124 bacteriophages on 55 R.solanacearum strains, there were 10 bacteriophages i.e. FĐT13, FAG29, FLĐ38, FCT44, FCT46, FBT56, FBT67, FBT75, FTG97, FHG109 expressed wide parasitizing range (on 50 strains of R. solanacearum in total 55 tested strains, occupying 90.9%). Three R. solanacearum strains ĐT9, LĐ34, BT134 showed most sensitivity to 120 phages in total 124 tested phages, occupying 96.77%. Assessing lytic abilities of 10 bacteriophages on 3 R. solanacearum strains i.e. ĐT9, LĐ34, BT134, result indicated 5 bacteriophages i.e. FCT44, FCT46, FBT56, FBT67, FBT75 expressing stronger lytic abilities compared to l remaining bacteriophages strains.

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 184-189
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...