Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 172-181
Tải về

ABsTRACT

The process of sugar-cane juice was studied for diversifying products of sugar-cane.  Sugar-cane was harvested at 10th to 11th months of cultivation.  Then, sugar-cane was treated with different steps including peeling, blanching, crushing, filtration, bottling and pasteurization.  The sugar-cane processing was focused on (i) effect of the blanching temperature and time on preventing of browning of sugar-cane juice (ii) effect of pasteurization on quality and shelf-life of product.  The results showed that (1) blanching sugar cane in citric acid solution of 0,1% (w/v) at temperature of 95oC for 9 minutes brought sugar-cane juice a good bright yellow, unchanging flavour (2) sugar cane juice mixed with pineapple juice (3%) and adjusted the acidity using citric acid had total soluble solid content of 16% and pH equal to 4,1 ? 4,2 (3) pasteurization of sugar-cane juice packed in glass bottles and cans at temperature of 95oC obtained F-values of 4,66 and 6,52 minutes, respectively.  With above treatment conditions, the sugar-cane juice showed good quality and long shelf-life.

Keywords: sugar-cane, pasteurization, blanching, crushing, filtration, packaging

Title: Studying on the pasteurized sugar-cane juice processing

TóM TắT

Việc chế biến sản phẩm nước mía đóng hộp, đóng chai vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ làm phong phú thêm mặt hàng nước giải khát, góp phần đa dạng hóa sản phẩm từ cây mía cũng như tạo đầu ra ổn định để người nông dân chuyên tâm chăm sóc cây mía.  Nghiên cứu quy trình chế biến nước mía thanh trùng nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng tốt và có thể kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.  Qua thời gian nghiên cứu, cho thấy: Chần nguyên liệu mía trong nước chứa acid citric 0,1% ở nhiệt độ chần 950C trong thời gian 9 phút, sản phẩm sẽ có màu vàng xanh sáng, ổn định mùi vị tương đối tốt.   Nước mía được phối chế đạt 16 oBrix, pH khoảng 4,1 ? 4,2 với 3% nước dứa ép.  Thanh trùng thành phẩm chứa trong bao bì thủy tinh ở nhiệt độ 950C trong thời gian 2 phút (giá trị thanh trùng F đạt được là 4,66 phút) và thành phẩm chứa trong bao bì sắt tây ở nhiệt độ 950C trong thời gian 4 phút (giá trị thanh trùng F đạt được là 6,52 phút) tạo ra sản phẩm ít thay đổi mùi vị, an toàn thực phẩm và bảo quản được trong thời gian dài.

Từ khoá: cây mía,  thanh trùng, chần, ép, lọc, bao bì

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 235-244
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 245-254
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...