Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018" (2018) Trang: 132-137
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
Liên kết:

The assessment of sustainability of farming models is important in the formulation of land use planning, especially in the agricultural sector, which calls for the need for effective evaluation methods, adaptation and sustainability of farming models. Using the method of assessing sustainability according to three economic, social and environmental objectives under the effective support of GIS technology, through Mapinfo software, with techniques for processing and analyzing data.  It has been the results of the assessment on the sustainability of the land used types for each administrative unit. Study in Hau Giang Province with promising farming models including 3 rice crops, 2 rice crops, sugarcane, pineapple, fruit trees. The results show that the sustainability of land use models is in the following order: pineapple, fruit trees, 2 rice crops, sugarcane, 3 rice crops; From the spatial data on site survey models have built sustainable maps of the types used in different administrative units. The results also laid the groundwork for agricultural planning under the sustainable development plan for farming models.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...