Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56 (2019) Trang: 65 – 69
Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam
Liên kết:

Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ là nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng kinh tế nông nghiệp vẫn chưa được khai thác một cách hiệu quả, đất đai ở đô thị chưa được tận dụng và khai thác một cách hợp lí để phù hợp với tiến trình đô thị hóa. Nhằm đánh giá tính hiệu quả các mô hình nông nghiệp đô thị áp dụng cho quận Cái Răng làm cơ sở cho địa phương lập quy hoạch về phát triển nông nghiệp đô thị hợp lý và bền vững. Bằng phương pháp thu thập số liệu, điều tra 309 nông hộ, thống kê số liệu bằng phần mềm excel, phân tích, đánh giá tính hiệu quả với phương pháp đánh giá đa mục tiêu thông qua các Công thức tính điểm chuẩn hóa xây dựng dựa trên các tiêu chí đánh giá đất đai của FAO (2007) trên 3 mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường. Kết quả cho thấy, mô hình Kiểng đáp ứng toàn vẹn cả 3 mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường. Mô hình Lan, Nấm, Cây ăn trái, Rau lá, Rau củ có mục tiêu xã hội và Môi trường đảm bảo những mục tiêu kinh tế ở mức trung bình. Mô hình Thủy sản và Chăn nuôi có mục tiêu kinh tế tốt hơn so với các mô hình khác, đạt được tốt mục tiêu xã hội nhưng lại kém nhất về mục tiêu Môi trường. Với những hạn chế của các mô hình cần có biện pháp cải thiện hiệu quả ở các tiêu chí còn yếu kém là cơ sở nền tảng để nâng cao hiệu quả canh tác các mô hình sử dụng đất triển vọng ở địa phương đáp ứng sự phát triển bền vững.

Các bài báo khác
Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018" (2018) Trang: 132-137
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...