Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 41-49
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/05/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Applying action research on improving the quality of teaching in the subject ?Vietnamese Micro-teaching.? Case study: The senior pre-service teachers of Department of Primary Teacher, Education, School of Education, Can Tho University

Từ khóa:

PPNCTT, phát triển chuyên môn, tập giảng Tiếng Việt, đào tạo giáo viên tiểu học

Keywords:

Action research in professional development, microteaching, action research in microteaching, pre-service teacher education

Abstract

This paper illustrates action research (AR) as one of effective tools forprofessional development for the lecturer as well as student teachers of Primary Teacher Education. Specifically, the lecturer undertaking the subject of Vietnamese microteaching for the seniors of the primary education program used AR model in order to self-evaluate the teaching quality in this subject in the 1st semester of the school year 2012 - 2013. The process of AR conducted includes 5 steps: (1) Identifying problems; (2) Collecting data; (3) Interpreting the data; (4) Acting on evidence and (5) Evaluating the results. To collect data, the lecturer utilized a variety of methodologies such as teaching diaries, questionnaires and interviews.The results of the applying AR on Vietnamese microteaching were the base for the lecturers to evaluate the students? learning results as well as self-reflect the teaching practices in order to plan for the next actions. It has been said, ?Teachers often leave a mark on their students, but they seldom leave a mark on their profession. (Wolfe, 1989). Through the process of applying AR, teachers will do both?.

To?m tă?t

Ba?i ba?o na?y đề cập phương pha?p nghiên cư?u thư?c tiê?n (PPNCTT) như mô?t công cu? hiê?u qua? trong viê?c pha?t triê?n chuyên môn cho gia?ng viên cu?ng như sinh viên nga?nh Gia?o du?c Tiê?u ho?c. Cu? thê?, gia?ng viên đảm nhiệm môn Tâ?p gia?ng Tiê?ng Viê?t cho đô?i tươ?ng sinh viên năm cuô?i cu?a nga?nh Gia?o du?c Tiê?u ho?c, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, đã vâ?n du?ng mô hi?nh PPNCTT đê? đa?nh gia? châ?t lươ?ng da?y ho?c môn ho?c na?y trong ho?c ki? I, năm ho?c 2012 -2013. Quy tri?nh tiê?n ha?nh bao gô?m 5 bước: (1) Nhâ?n diê?n vâ?n đê?; (2) Thu thâ?p dư? liê?u (3) Phân ti?ch dư? liê?u; (4) Thực hiện ta?c đô?ng; va? (5) đa?nh gia? kê?t qua?. Đê? thu thâ?p dư? liê?u, gia?ng viên đa? sư? du?ng ca?c phương tiê?n như: ba?ng ho?i, pho?ng vâ?n, bảng ghi chép dư? giơ?? Kê?t qua? vâ?n du?ng PPNCTT va?o môn Tâ?p gia?ng Tiê?ng Viê?t la? căn cư? cho gia?ng viên đa?nh gia? kết quả học tập của sinh viên cu?ng như tư? đa?nh gia? chất lượng giảng dạy của mi?nh trong môn học này. Wolfe (1989) nhận định rằng ?Gia?o viên đa?nh gia? sinh viên nhưng i?t khi đa?nh gia? chi?nh mi?nh. Thông qua vận dụng quy tri?nh của PPNCTT, gia?ng viên co? thê? la?m đươ?c ca? hai viê?c na?y?.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 18-27
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 23-31
Tải về
1 (2020) Trang: 23-42
Tạp chí: New Trends in Educational Assessment and Quality Assurance, 25-10-2020, hội thảo online;
(2018) Trang: 58-69
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Conference: Supporting professional learning in Southeast Asian Universities through DEPISA (Developing Education Professional in Southeast Asia). Daegu National University of Education. August 2018
(2016) Trang: 84-100
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016
Monograph 4 (2016) Trang: 39-50
Tạp chí: Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia - University of Sydney & Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand July, 2016
10-2015 (2015) Trang: 143-150
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2015) Trang: 5-6
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference: Developing Professionalism throuhg Investigate Practice
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Báo cáo Khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...