Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 42-49
Tải về

ABSTRACT

Learning strategies are considered as the most essential tool to help language learners gain active and self-directed involvement in the learning process (Oxford, 1990). Therefore, much research has been being conducted all over the world (Oxford and Nyikos, 1989; Aliakbari & Hayatzadeh, 2008; Aslan, 2009; Nguyen & Trinh, 2011) in order to prove the effectiveness of language learning strategies in enhancing language learners? proficiency level. In this study, with the aims of investigating the frequency level and the gender difference in using language learning strategies of 201 non-English freshman of Can Tho University (Vietnam), the 50-item Strategy Inventory for Language Learning (SILL) (Oxford, 1990) was employed. On the basis of the findings, the researchers make some pedagogical impicaltions for EFL teachers and learners at Can Tho University.

Keywords: Foreign language, English, learning strategies, gender difference, SILL, EFL, cognitive, metacognitive

Title: Language learning strategies used by non-English major freshman at Can Tho University

TóM TắT

Chiến lược học là một công cụ đắc lực và không thể thiếu đối với người học ngôn ngữ nhằm giúp họ trở nên năng động và có khả năng tự điều chỉnh bản thân trong tiến trình học tập (Oxford, 1990). Do đó, đã có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới được thực hiện (Oxford and Nyikos, 1989; Aliakbari & Hayatzadeh, 2008; Aslan, 2009; Nguyen & Trinh, 2011) nhằm minh chứng cho tính hiệu quả của những chiến lược học ngôn ngữ trong việc nâng cao trình độ của người học. Trong nghiên cứu này, với mục đích điều tra mức độ sử dụng và sự khác biệt về giới tính trong việc sử dụng chiến lược học ngôn ngữ của 201 sinh viên năm nhất không thuộc chuyên ngành Anh văn của trường Đại học Cần Thơ (Việt Nam), Bảng khảo sát có tên Bảng đánh giá các chiến lược học ngôn ngữ (Strategy Inventory for Language Learning - SILL) gồm 50 câu hỏi đã được sử dụng. Dựa trên kết quả đó, nhóm nghiên cứu đưa ra một số đề xuất cho việc dạy và học tiếng Anh ở trường Đại học Cần Thơ.

Từ khóa: Nhận thức, siêu nhận thức, đọc hiểu, chiến lược, SILL, tiếng Anh như một ngoại ngữ

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 100-107
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 104-109
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 132-137
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 62-66
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 77-83
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...