Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 100-107
Tải về

ABSTRACT

In the field of language education, the term ?learning strategies? has drawn much attention of many researchers such as Oxford and Nyikos (1989), Aslan (2009), Nguyen & Trinh (2011). In fact, effective learning strategies are more and more provened to be the most essential tool which impulses language learners to gain more active and self-directed involvement in their learning process (Oxford, 1990). Studies in language learning strategies use and its connection/interaction with language achievement are still of interest to many researchers. Therefore, this research was conducted in order to follow the above tendency in a Vietnamese context. In this research, the data were collected from 259 non-English freshman of the School of Education and the School of Economics ? Bussiness Adminitration, Can Tho University, and the 50-item Strategy Inventory for Language Learning (SILL) (Oxford, 1990) was utilized. The study tested the above-mentioned relation by using the learners? grades at the end of this semester (2011 ? 2012) as a measurement. Basing on the analyzed result, the researchers discussed some pedagogical impicaltions for EFL teachers as well as language learners at Can Tho University.

Keywords: Foreign language, English, learning strategies, achievement, SILL, EFL, cognitive, metacognitive

Title: The correlation between language learning strategy use of English non-major freshman and their achievements in the course General English 1, at Can Tho University

TóM TắT

Trong lĩnh vực dạy ngoại ngữ, thuật ngữ ?chiến lược học tập? đã và đang thu hút nhiều sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu như Oxford và Nyikos (1989), Aslan (2009), Nguyen & Trinh (2011). Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng người học ngôn ngữ ngày càng năng động và có khả năng tự điều chỉnh việc học của bản thân nhờ vào việc sử dụng những chiến lược một cách hiệu quả (Oxford, 1990). Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu vẫn muốn khám phá mối tương quan giữa việc sử dụng các chiến lược học ngoại ngữ và kết quả học tập của người học. Do đó, bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm tiếp bước xu hướng trên trong bối cảnh dạy ngoại ngữ ở Việt Nam. Trong bài nghiên cứu này, số liệu được thu thập từ 259 sinh viên không chuyên Anh văn năm nhất của khoa Sư phạm và khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường đại học Cần Thơ, và thông qua bảng khảo sát với 50 chiến thuật học ngoại ngữ của Oxford (1990) được sử dụng. Nghiên cứu định tính này kiểm tra mối tương quan trên bằng cách so sánh, đối chiếu tần suất sử dụng các chiến lược học tập với điểm cuối kì môn Anh văn căn bản 1 của những người tham gia nghiên cứu. Dựa vào kết quả phân tích của nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đưa ra một số
đề xuất cho việc dạy và học tiếng Anh ở trường Đại học Cần Thơ.

Từ khóa: Nhận thức, siêu nhận thức, chiến lược, SILL, tiếng Anh như một ngoại ngữ

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 104-109
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 132-137
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 42-49
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 62-66
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 77-83
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...