Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 132-137
Tải về

ABSTRACT

The current study investigates the extent of strategies used in multiple-choice tests by 131 EFL students of Nguyen Binh Khiem High School for the Gifted, Vinh Long city, Vietnam. The sample means of all of the three strategies ? cognitive, metacognitive, and compensation (M = 3.61, SD = .51; M = 3.64, SD = .54; M = 4.11, SD = .46, respectively) were shown. On the basis of the findings, the researchers made some pedagogical implications for teaching and learning English in Vietnamese high school context.

Keywords: cognitive, metacognitive, compensation, multiple-choice tests

Title: The strategies used in multiple-choice tests by EFL high school students

TO?M TĂ?T

Ba?i nghiên cư?u na?y khảo sát mư?c đô? sư? du?ng chiê?n thuâ?t trong khi làm ba?i kiê?m tra tră?c nghiê?m cu?a 131 ho?c sinh trươ?ng trung ho?c phô? thông (THPT) chuyên Nguyê?n Bi?nh Khiêm, Tha?nh phô? Vi?nh Long, Viê?t Nam. Mư?c đô? trung bi?nh cu?a 3 loa?i chiê?n thuật đươ?c ti?m ra: chiê?n thuật nhâ?n thư?c ((M = 3.61, SD = .51), chiê?n thuật siêu nhâ?n thư?c            (M = 3.64, SD = .54), chiê?n thuật đê?n bu? (M = 4.11, SD = .46). Dựa trên kết quả đo?, nho?m nghiên cư?u đưa ra mô?t sô? đê? xuâ?t cho viê?c da?y va? ho?c tiê?ng Anh ơ? ca?c trươ?ng THPT ơ? Viê?t Nam.

Tư? kho?a: nhâ?n thư?c, siêu nhâ?n thư?c, sư? đê?n bu?, ba?i kiê?m tra tră?c nghiê?m

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 100-107
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 104-109
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 42-49
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 62-66
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 77-83
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...