Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19b (2011) Trang: 104-109
Tải về

ABSTRACT

Reading comprehension is vitally important in yielding the productive outcomes for the language learners. Cognitive and metacognitive strategies have been strongly marking the positive evidences related to reading comprehension in tremendous studies (Phakiti, 2003; Lawrence, 2009; Quach, 2010). In this study, the three most frequently used cognitive ? metacognitive strategies in reading process responded by 196 Can Tho University English-majored students through the questionnaire have been discovered. Some pedagogical implications are finally pondered in Can Tho Univesity milieu.

Keywords: cognitive, metacognitive, reading comprehension, strategies

Title: Frequency of use of cognitive-metacognitive reading strategies among English majors

TóM TắT

Đọc hiểu đóng vai trò vô cùng quan trọng vì giúp cho người học ngôn ngữ có được những kết quả học tập tốt. Các nghiên cứu trong thời gian gần đây (Phakiti, 2003; Lawrence, 2009; Quach, 2010) đã chứng minh đọc hiểu đạt được kết quả cao khi người học biết vận dụng các chiến lược nhận thức và siêu nhận thức. Thông qua bảng hỏi, bài nghiên cứu này đã phát hiện ba chiến lược đọc nhận thức và siêu nhận thức được 196 sinh viên chuyên ngành Anh văn sử dụng nhiều nhất. Từ đó, chúng tôi đưa ra một số đề xuất về những biện pháp giáo dục cho người dạy lẫn người học ngoại ngữ.

Từ khóa: nhận thức, siêu nhận thức, đọc hiểu, chiến lược

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 100-107
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 132-137
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 42-49
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 62-66
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 77-83
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...