Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 69-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/11/2014

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

Title:

Uncerainty analysis of N2O emission prediction from natural areas in Finland

Từ khóa:

Phân tích tính không chắc chắn, mô hình môi trường, dinitơ monoxide, khu vực tự nhiên, Phần Lan

Keywords:

Uncertainty analysis, environmental model, nitrous oxide, natural areas, Finland

ABSTRACT

One of the main purposes of environemtal modelling is to do spatial and temporal predictions for the values of environmental varaiables over a study site. The environmental models are often developed based on measured data, (inter) relations between environmental variables, and the nature of underlying environmetal processes. In this study, the model for predicting nitrous oxide (N2O) emission was applied with a case study from natural areas of Finland. The prediction outcomes could be affected by errors in calibration data and model’s inputs. Uncertainty quantification in the form of a probability distribution function was used and the Monte Carlo approach was applied for uncertainty propagation analysis. The results show that the prediction of N2O emission in average ranged from 0.4 to 3.1 kgN/ha/year over the natural areas of Finland. The standard deviation of the predition values over the study area varied from 0.1 to 5.5 kgN/ha/year. This interval quantified the uncertainty about the predition outcomes of N2O from the model used for the natural areas in Finland.

TÓM TẮT

Mục đích của các mô hình môi trường là nhằm dự đoán giá trị của các biến môi trường và xu hướng thay đổi của các giá trị này trong tương lai. Các mô hình môi trường thường được phát triển sử dụng các dữ liệu đo đạc, dựa trên các mối tương quan giữa các biến môi trường và các đặc tính của các quá trình môi trường. Trong nghiên cứu này, mô hình dự đoán lượng phát thải khí dinitơ monoxid (N2O) được áp dụng trên khu vực đất tự nhiên của Phần Lan. Kết quả dự đoán của mô hình có khả năng không chính xác do sai số từ các dữ liệu đo đạc và dữ liệu nội suy được sử dụng để điều chỉnh mô hình và làm dữ liệu đầu vào cho mô hình. Hàm phân bố xác suất được áp dụng trong nghiên cứu này để định lượng tính không chắc chắn. Phương pháp Monte Carlo được áp dụng để phân tích sự lan truyền của tính không chắc chắn đến kết quả đầu ra của mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị dự đoán lượng phát thải N2O nằm trong khoảng 0,4 – 3,1 kgN/hecta/năm. Độ lệch chuẩn của giá trị dự đoán nằm trong khoảng 0,1 – 5,5 kgN/hecta/năm. Đây là kết quả định lượng tính không chắc chắn của kết quả từ mô hình dự đoán lượng phát thải N2O cho khu vực tự nhiên của Phần Lan.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 12-17
Tải về
978-604-82-1619-1 (2015) Trang: 277-280
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2015
53 (2015) Trang: 115-120
Tạp chí: Journal of Science and Technology
53 (2015) Trang: 193-198
Tạp chí: Journal of Science and Technology
(2015) Trang: 188-193
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2014
(2015) Trang: 224-229
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2014
(2013) Trang: 2291
Tạp chí: European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna | Austria | 07 ? 12 April 2013
(2012) Trang: 73-83
Tạp chí: GI Zeitgeist 2012 , Munster, Germany, March 2012
(2012) Trang: 251-256
Tạp chí: 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences from 10th to 13th July 2012, Florianópolis, SC, Brazil.
(2014) Trang: 34
Tạp chí: International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences
(2014) Trang: 29
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2014, 6-8 December 2014, Danang, Vietnam
30 (2014) Trang: 128-138
Tạp chí: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...