Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 72
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia lần thứ XV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", tổ chức tại Hà Nội từ ngày 03 đến ngày đến ngày 04 tháng 12 năm 2012
Liên kết:

Kho dữ liệu trên lúa- tôm- cá ở ĐBSCL có liên quan đến nhiều datamart và được khai thác bởi việc ứng dụng OLAP trên đó. Nhờ vào việc áp dụng kinh nghiệm của ngữ cảnh khác, bằng cách chọn các biến lớp (class variable) và biến phân tích (analysis variable)  cho mỗi khối dữ liệu đa chiều, sau đó phát triển các lớp và thuộc tính phân tích từ các mẫu tin trong kho dữ liệu, và cài đặt các thay đổi về qui tắc nghiệp vụ mà không cần thay dổi mã chương trình, nhóm nghiên cứu đã làm tăng tính hữu dụng của kho dữ liệu đã tạo.

Các bài báo khác
(2015) Trang: 73-79
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ XVIII: Xử lý dữ liệu lớn
(2013) Trang: 187- 208
Tạp chí: Hội thảo CNTT quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lần thứ I năm 2012 , rổ chức tại Phú Quốc, Kiên giang ngày 26/10/2012
(2014) Trang: 303-308
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia (QG) lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông", tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 năm 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...