Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2018) Trang: 116-126
Tạp chí: Phát triển bền vững vùng
Liên kết:

Trong những năm gần đây, Nam Du đang trở thành điểm đến lí tưởng ở Kiên Giang. Tuy nhiên, các hoạt động du lịch chủ yếu diễn ra tự phát. Thông qua khảo sát thực địa và phỏng vấn bảng hỏi 116 du khách nội địa đến Nam Du, từ đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng cũng như khái quát hiện trạng phát triển du lịch bền vững ở đây, và đề xuất một số giải pháp để góp phần phát triển du lịch Nam Du theo hướng bền vững.

Các bài báo khác
4(23) (2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...