Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Liên kết:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự tương quan giữa biến động độ mặn và thành phần loài tảo
giáp (Dinophyta) ở vùng cửa sông Mỹ Thanh, từ đó làm cơ sở cho việc nghiên cứu các biến pháp quản lý chất
lượng nước đáp ứng yêu cầu nuôi tôm bền vững trên địa bàn. Các yếu tố thủy lý hóa và phiêu sinh vật được
đánh giá trong 6 tháng với chu kỳ thu mẫu mỗi tháng/lần vào 2 thời điểm triều cao và triều thấp trong ngày
từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018. Kết quả ghi nhận được 17 loài tảo giáp, cao nhất vào thời điểm triều cao
(15 loài) và thấp nhất vào thời điểm triều thấp (11 loài). Số loài tảo giáp giảm dần từ cửa sông Mỹ Thanh đến
khu vực nội đồng (Nhu Gia). Mật độ tảo dao động từ 0 -12.153 tế bào/L, mật độ trung bình tảo giáp cao nhất ở
điểm cửa sông cả triều cao và triều thấp (6.382 tế bào/L và 2.817 tế bào/L). Kết quả phân tích tương quan đa
biến cho thấy rằng, thành phần loài tảo giáp (Dinophyta) chịu sự tác động của độ mặn.
Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 153-160
Tải về
(2014) Trang: 265
Tạp chí: IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...