Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2021) Trang: 114-123
Tạp chí: Tạp cí KHoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu nhằm đánh giá thành phần loài động vật đáy (ĐVĐ) cỡ lớn tại khu vực nuôi tôm nước lợ vào mùa khô tỉnh Bạc Liêu, làm cơ sở cho việc phát triển nhóm sinh vật chỉ thị để đánh giá chất lượng nước. u mẫu tại 10 vị trí ở sông chính và sông nhánh vào tháng 3 và tháng 12 năm 2019. Kết quả cho thấy nhiệt độ và độ mặn thích hợp cho sự phân bố của ĐVĐ cỡ lớn. Phát hiện 54 loài, 44 giống, 36 họ, 20 bộ thuộc 6 lớp. Số loài ĐVĐ cỡ lớn ở từng vị trí thu mẫu tại sông chính và sông nhánh dao động từ 2 - 13 loài với mật độ từ 10 - 7.133 cá thể/m2 . Tổng số loài ở sông chính (39 loài) cao hơn ở sông nhánh (34 loài); mật độ ở sông nhánh cao hơn 13 lần so với sông chính. Chỉ số H’ và l dao động lần lượt từ 0,2 - 2,0 và 0,1 - 0,9 cho thấy mức độ đa dạng ĐVĐ cỡ lớn ở sông chính và sông nhánh đạt mức rất thấp đến vừa. Kết quả tìm thấy một số giống loài ĐVĐ cỡ lớn là sinh vật chỉ thị: loài Branchiura sowerbyi, Tylorhynchus heterochaetus, Nephthys sp., Clea helena, iara scabra, Melanoides tuberculata tại khu vực nghiên cứu.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 153-160
Tải về
(2014) Trang: 265
Tạp chí: IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...