Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2022) Trang: 1313-1325
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thành phần loài và mức độ phong phú động vật đáy tại một số ruộng lúa ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Thu mẫu tại 6 điểm với 3 điểm ở khu canh tác lúa 2 vụ/năm (TV1) và 3 điểm ở khu canh tác lúa 3 vụ/năm (TV2) với 4 đợt vào tháng 12/2020, tháng 3/2021, tháng 11/2021 và tháng 2/2022. Kết quả ghi nhận 11 loài thuộc 9 giống, 7 họ, 6 bộ, 4 lớp và 3 ngành. Số loài tại các vị trí thu mẫu dao động từ 2-7 loài, tương ứng mật độ từ 7-1.283 cá thể/m2. Số loài động vật đáy ở TV1 cao hơn ở TV2, ngược lại mật độ ở TV1 thấp hơn 7 lần so với TV2. Chỉ số d và J’ trung bình dao động lần lượt từ 0,4-0,9 và 0,5-0,8 thể hiện tính đa dạng, tính đồng đều về mật độ động vật đáy ở TV1 và TV2 khá cao tại khu vực nghiên cứu. Chỉ số H’ dao động từ 0,2-1,7 cho thấy mức độ đa dạng động vật đáy ở TV1 và TV2 đạt mức rất thấp đến vừa. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động canh tác lúa khác nhau ảnh hưởng đến sự phân bố về thành phần loài và mức độ phong phú của động vật đáy tại khu canh tác lúa ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 153-160
Tải về
(2014) Trang: 265
Tạp chí: IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...