Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2011) Trang: 490-493
Tạp chí: The 12th ASEAN FOOD CONFERENCE 2011
Liên kết:

This study aims at examination the current traditional processes of sour fermented fish (Trichogaster trichopterus). Two tradional processes were observed in two provinces of Vietnam. The microbial, chemical and sendorial properties of the final products were conducted based on TCVN (Vietnamese standard). The results showed that traditional processes had the following steps: Descaling, nobbing, removing intestinal organ and fin; keeping at ambient temperature or soaking for some hours in water; washing and draining; mixing incubating for 20-25 days. Total viable bacterial count (2.12-3.20x105 cfu/g), total viable count of Lactobacillus spp. (1.37-6.29x108 cfu/g), pH (3.7-5.20, lactioc acid (1.5-2.5%), proteins (9.50-12.85%), lipids (1.65-2.10%), NaCl (1.3-4.5%). Two strains of Lactobacillus spp. isolated had rod shape, gram positive. Their enzymes activities were positive to protease and amylase but negative to catalase and oxidase test.

Các bài báo khác
(2013) Trang: 168-173
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
Vol 49, No.1A (2011) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...