Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 131-138
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/11/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

The survey on the personality of engineering students using DISC profile for academic consultant activitie

Từ khóa:

Thuật thấu hiểu lòng người, mô hình DISC, tính cách sinh viên, công tác cố vấn học tập, định hướng nghề nghiệp

Keywords:

Thorough person’s skill, DISC Profile, students’s personality, consultant activities, career orientation

ABSTRACT

DISC Profile (Dominance – Influence – Steadiness - Conscientiousness) is called the thorough person’s skill, become an effective tool for everyone to identify his or her personality, as well as the associate should revise for having good at communication habits of highlight. However, the model has been applied in some large companies but has not been used in Vietnamese universities. This research presents a survey of 237 students in the field of Industrial Management such as 65 students of freshmen, 92 students of sophomores, 40 students of juniors, and 40 students of seniors. The purpose of this research aims to determine the students’ personality so that academic consultants can provide their students with a better orientation strategy such as promoting their strengths, being the professional direction from the beginning.

TÓM TẮT

DISC Profile (Dominance – Influence - Steadiness - Conscientiousness) - Thuật thấu hiểu lòng người là công cụ để mỗi người tự nhận diện tính cách của mình cũng như đối phương, từ đó có cách giao tiếp phù hợp nhất. Mặc dù, mô hình đã được áp dụng tại một số công ty lớn, nhưng chưa được áp dụng trong môi trường đại học tại Việt Nam. Bài viết trình bày kết quả khảo sát 237 sinh viên các năm như 65 sinh viên năm nhất (K41), 92 sinh viên năm hai (K40), 40 sinh viên năm ba (K39), 40 sinh viên năm cuối (K38) của ngành Quản lý Công nghiệp. Mục đích của nghiên cứu là xác định tính cách sinh viên từ đó giúp cố vấn học tập định hướng giáo dục sinh viên tốt hơn như định hướng cách phát huy tính cách nổi trội của họ, định hướng nghề nghiệp từ ban đầu.

Trích dẫn: Võ Trần Thị Bích Châu và Đoàn Thị Trúc Linh, 2016. Khảo sát tính cách sinh viên kỹ thuật thông qua DISC profile hỗ trợ công tác cố vấn học tập. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 131-138.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 69-80
Tải về
9 (2022) Trang: 699-708
Tạp chí: Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry
(2019) Trang: 89-96
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND INDUSTRIAL ENGINEERING 2019
Volume 2 Issue 11 (2018) Trang: 1-7
Tạp chí: International Journal of Scientific Engineering and Science
(2018) Trang: 81-87
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND INDUSTRIAL ENGINEERING 2018
3(112) (2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...