Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5(114) (2017) Trang: 6-12
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ

MFCA (Material Flow Cost Accounting) là công cụ quản lý dòng chảy nguyên vật liệu và chỉ ra tầm quan trọng của thông tin MFCA cho việc tối ưu hóa các quá trình sản xuất. Nghiên cứu tập trung vào việc kết hợp chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act), phương pháp sản xuất sạch hơn(SXSH) và trọng tâm của mô hình quản trị chi phí dòng chảy nguyên vật liệu (MFCA) để nhận diện những tổn thất trong sản xuất, nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân gây tổn thất nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm thiểu chất thải ra môi trường, và tiết kiệm được chi phí sản xuất. Kết quả thử nghiệm nghiên cứu mô hình MFCA cho thấy chi phí tổn thất vật liệu của dòng chất thải thực tế chiếm tới 58.92% tổng chi phí sản xuất, cao hơn rất nhiều so với khi hạch toán theo cách truyền thống.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 131-138
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 69-80
Tải về
(2019) Trang: 89-96
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND INDUSTRIAL ENGINEERING 2019
Volume 2 Issue 11 (2018) Trang: 1-7
Tạp chí: International Journal of Scientific Engineering and Science
(2018) Trang: 81-87
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND INDUSTRIAL ENGINEERING 2018
3(112) (2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...