Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 26-33
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/10/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Factors acffecting cost and time of project completion in construction phase: A case study in Can Tho city

Từ khóa:  

Thời gian, chi phí, nhân tố, giai đoạn thi công

Keywords:

Time, cost, factor, construction phase

ABSTRACT

In the project lifecycle, the construction phase makes up a sizeble rate of workloads. The achieved values of this stage are manifested through the investment costs and the operating duration, which mostly decides the whole project?s success. This study, by determining elements that affect the costs as well as the duration of the project, is to help the managers to manage their work flexibly. By factor analysis method and statisticaltests, the study indicates that there are 4 factors influencing the costs and 3 factors affecting on the duration of the project during the construction phase.

TóM TắT

Trong vòng đời của dự án, giai đoạn thi công chiếm một tỷ trọng khá lớn về khối lượng công việc thực hiện. Các giá trị đạt được của giai đoạn này thể hiện qua mức chi phí đầu tư và thời gian thực hiện, chúng gần như quyết định đến sự thành công của cả dự án. Nghiên cứu này xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí và thời gian của dự án nhằm giúp cho người làm công tác quản lý chủ động hơn trong công việc điều hành dự án. Thông qua phương pháp phân tích nhân tố cùng với các phép kiểm nghị trị số thống kê, nghiên cứu đã chỉ ra 4 nhân tố ảnh hưởng đến chí phí và 3 nhân tố ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn thi công.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 162-170
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 17-21
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...