Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 17-21
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/10/2017
Ngày nhận bài sửa: 01/12/2017

Ngày duyệt đăng: 18/06/2018

 

Title:

Assessing labor productivity of construction workers in Can Tho city by work sampling method

Từ khóa:

Công nhân xây dựng, năng suất lao động, phương pháp lấy mẫu công việc

Keywords:

Construction workers, labor productivity, work sampling

ABSTRACT

Labor efficiency has always been the critical point of any professions, It is particularly concerned in the construction industry where products are depended on workers’ contribution,and thus controlling labor productivity is always the target asked for managers. By work sampling method to assess labor productivity, the results showed that the average proportion of usefully working time was 81%. This study provided an overall vision for construction firms and direct labor managers about the real situation of labor resources in the construction field. From this, managers shall research to propose management methods as well as innovating methods to effectively exploit labor’s working time.

TÓM TẮT

Hiệu quả lao động luôn là vấn đề cốt lõi của bất cứ ngành nghề sản xuất nào, trong đó ngành xây dựng càng được quan tâm với đặc thù là sản phẩm xây dựng được tạo ra phụ thuộc rất lớn vào sự đóng góp từ công sức của người công nhân, chính vì thế kiểm soát năng suất lao động luôn là mục tiêu của các nhà quản lý. Thông qua phương pháp lấy mẫu công việc để đánh giá năng suất lao động, kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra tỷ lệ sử dụng hiệu quả thời gian của người công nhân xây dựng trung bình chiếm khoảng 81%. Với kết quả này, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp xây dựng nói chung, các nhà quản lý lao động trực tiếp tại công trường nói riêng có cái nhìn tổng quan hơn về thực trạng nguồn lực lao động trong ngành xây dựng. Từ đó các nhà quản lý sẽ nghiên cứu đề xuất cách thức quản lý và phương pháp cải tiến nhằm khai thác một cách hiệu quả thời gian làm việc của người công nhân.

Trích dẫn: Trần Hoàng Tuấn, 2018. Đánh giá năng suất lao động của công nhân xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng phương pháp lấy mẫu công việc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4A): 17-21.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 162-170
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 26-33
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...