Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 162-170
Tải về

ABSTRACT

Asuring labour safety is the most important task of the construction management work, with the high labour accidents at present requires us to research more positively in finding out the effective managing ways about labour safety. So limiting and reducing labour accidents are considered  to be very important role and the responsibility of the labour safety managers. However, the direct labourer?s benefits and responsibilities not mentioned specificly. This research must be carried out in order to estimate the influence from the workers?s characteristics and management methods of the worker?s labour safety. By the analysing method of the multiple regression and the auditing way of statistic value, this research has shown 9 personal characteristics of the worker and 8 factors relating to the management ways which affect the implemention of labour safety of workers. In addition, the accident frequency is also measured through the lost time when the accident occurrence is at the average of 0.193 percent.

Keywords: accident, safety, factor, personal characteristic, management method

Title: Analysis of factors acffecting safety performance of labour construction

TóM TắT

Đảm bảo an toàn lao động là một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác quản lý xây dựng, với thực trạng tai nạn lao động vẫn còn rất cao như hiện nay, đòi hỏi chúng ta cần nghiên cứu tích cực hơn trong việc tìm phương pháp quản lý hiệu quả vấn đề an toàn trong lao động. Xét về vai trò và trách nhiệm của những người làm công tác quản lý được đánh giá là rất quan trọng trong tiến trình cắt giảm tai nạn, tuy nhiên quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia lao động trực tiếp thì chưa được đề cập cụ thể. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự tác động từ các đặc điểm của công nhân và phương thức trong quản lý đến việc thực hiện an toàn của người lao động. Với phương pháp phân tích hồi qui đa bội và các phép  kiểm nghiệm trị số thống kê, nghiên cứu đã chỉ ra 9 đặc điểm nhân thân của công nhân và 8 nhân tố liên quan đến cách thức quản lý mà chúng ảnh hưởng đến việc thực hiện an toàn lao động của người công nhân. Bên cạnh, tần suất xảy ra tai nạn cũng được đo lường thông qua  thời gian mất mát khi tai nạn xảy ra, trung bình ở mức 0,193%.

Từ khóa: tai nạn, an toàn, nhân tố, đặc điểm nhân thân, phương pháp quản lý

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 17-21
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 26-33
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...