Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 4-2015 (2015) Trang: 244-249
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
Liên kết:

Một thí nghiệm được thực hiện để so sánh hai phương thức cho ăn tự do và định mức trong 3 tháng trên 240 gà đẻ trứng giống Hisex Brown, giai đoạn 64-74 tuần tuổi. Gà được bố trí ngẫu nhiên với 30 lần lặp lại. Các chỉ tiêu theo dõi gồm có tỉ lệ đẻ, khối lượng gà và trứng, hiệu quảkinh tế. Gà mái cho ăn ở phương thức tự do tiêu thụ nhiều thức ăn (126 g/ngày) hơn so với cho ăn định mức (109,8 g/ngày). Gà mái được cho ăn tựdo có tỉlệ đẻ là 90,7% cao hơn so với cho ăn hạn chế (86,1%). Cách cho ăn không ảnh hưởng lên khối lượng trứng (g/trứng) và khối lượng trứng (g/gà/ngày). Gà cho ăn tựdo đến cuối thí nghiệm có khối lượng là 2,32 kg nặng hơn so với phương thức cho ăn định mức là 2,045 kg (P vào cuối giai đoạn sản xuất nâng cao sản lượng trứng, tăng khối lượng gà lúc loại thải và tăng lợi ích kinh tế.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...