Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol.7, No. 4 (2018) Trang: 367-373
Tạp chí: Inter. J. of Mechanical Engineering and Robotics Research

This study aims to build the adaptive sliding mode control based on radial basis function neural network, thereby offering online training algorithm allows self-adjusting controller parameters according variation characteristics of nonlinear dynamic. The controller based on radial basis function network structure that is trained online using Quasi-Newton method, this method for quadratic convergernce rate is faster and more precise than the traditional Gradient Descent algorithm. Training algorithm based on radial basis function network to approximate the Hessian matrix of each training period and apply the algorithms Broyden, Fletcher, Goldfarb and Shanno to update weights in the neural network. Testing simulation through MATLAB® and experiment with Omni- directional mobile robots. The process modeling results demonstrate that the RBF trained by BFGS algorithm are fast, reliable, and accurate.

Các bài báo khác
1 (2016) Trang: 517-523
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử - ISBN: 978-604-913-503-3
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...