Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
148 (2018) Trang: 48-67
Tạp chí: Tạp chí công nghệ ngân hàng
Liên kết:
Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước về trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp, trong đó, khảo lược các tác động của TNXH của doanh nghiệp đến đối tượng khách hàng, nhân viên, cộng đồng, thương hiệu và hiệu quả tài chính trong lĩnh vực ngân hàng và hiệu quả tài chính. Dựa trên dữ liệu từ 135 bài báo khoa học có liên quan đến chủ đề TNXH của doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực ngân hàng, bài viết tổng hợp về các chủ đề TNXH của doanh nghiệp từ các nghiên cứu trước, từ đó để xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. Qua lược khảo và phân tích cho thấy, TNXH của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng giúp ngân hàng xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh bền vững và tăng cường giá trị thương hiệu. Trên cơ sở đó đề xuất nghiên cứu về TNXH của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam nên được thực hiện bằng các phương pháp định lượng, bổ sung các biến trung gian như thương hiệu và tập trung vào từng đối tượng liên quan như khách hàng để tăng cường hiệu quả tài chính.
Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 168-177
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 19-33
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 85-94
Tải về
(2018) Trang: 414-437
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đại Học Cần Thơ, 21/12/2019
(2017) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề về kế toán - kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...