Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2020) Trang: 24-35
Tạp chí: Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Đại Học Bình Dương
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm phân tích tác động của các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDGs) đến hiệu quả tài chính của công ty (CFP) tại Việt Nam. Phân tích nội dung và hồi quy đa biến được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ SDGs và CFP. Dữ liệu được thu thập từ 302 báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khóa Việt Nam từ năm 2016-2018. Kết quả cho thấy SDGs có tác động tích cực và đòn đẩy tài chính tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tài chính thông qua việc thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 168-177
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 19-33
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 85-94
Tải về
(2018) Trang: 414-437
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đại Học Cần Thơ, 21/12/2019
148 (2018) Trang: 48-67
Tạp chí: Tạp chí công nghệ ngân hàng
(2017) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề về kế toán - kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...