Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 32-45
Tạp chí: Hội thảo khoa học phát triển Kinh tế Xã hội ĐBSCL năm 2015

Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố khoảng cách và dòng vốn FDI vào Việt Nam. Dựa vào nghiên cứu của Dow và Karanuratna (2006) nghiên cứu giả thuyết rằng, khoảng cách tôn giáo, khoảng cách ngôn ngữ và khác biệt múi giờ có mối quan hệ nghịch chiều với dòng vốn FDI vào Việt Nam, trong khi khoảng cách kinh tế có quan hệ thuận chiều. Dữ liệu thu thập từ danh mục đầu tư của Tổng cục thống kê để kiểm định các giả thuyết. Kết quả hồi quy OLS cho thấy rằng, khoảng cách tôn giáo và khoảng cách múi giờ ảnh hưởng nghịch chiều đến dòng vốn FDI và khoảng cách kinh tế có quan hệ thuận chiều với dòng vốn FDI. Nghiên cứu không tìm thấy mối quan hệ giữa khoảng cách ngôn ngữ và FDI.

Các bài báo khác
2 (2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
(2016) Trang: 174-191
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joing AEC and TPP
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...