Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khoảng cách đến lượt khách quốc tế tại các nước ASEAN. Dựa vào nghiên cứu của Dow và Karanuratna (2006) nghiên cứu giả thuyết rằng khoảng cách văn hóa, khoảng cách thể chế và khác biệt địa lý có mối quan hệ nghịch chiều với lượt du khách. Dữ liệu thu thập từ Tổng cục Du lịch của năm quốc gia ASEAN bao gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Philipines và Malaysia để kiểm định các giả thuyết. Kết quả hồi quy OLS cho thấy rằng, khoảng cách thể chế và khoảng cách địa lý ảnh hưởng nghịch chiều đến lượt khách quốc tế trong khi khoảng cách văn hóa có quan hệ thuận chiều. 

Các bài báo khác
(2016) Trang: 174-191
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joing AEC and TPP
(2015) Trang: 32-45
Tạp chí: Hội thảo khoa học phát triển Kinh tế Xã hội ĐBSCL năm 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...