Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
24 (304) (2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Liên kết:

Tự do hiệp hội là một trong những quyền con người trong lĩnh vực dân sự và chính trị. Quyền này được ghi nhận trong các công ước quốc tế và các luật quốc gia. Tại Việt Nam quyền này được ghi nhận lần đầu trong Hiến pháp 1946 và tiếp tục được ghi nhận ở các bản Hiến pháp 1959, 1992 và bản Hiến pháp đề cao quyền con người nhất - Hiến pháp 2013. Từ đó có thể thấy tính chất quan trọng của quyền tự do lập hội. Tuy nhiên, cho đến nay, ở nước ta luật điều chỉnh về hội là Luật về quyền lập hội năm 1957 - một luật tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử lập pháp. Trong thời gian từ năm 1957 đến nay không ít lần Dự thảo Luật về hội được đưa ra Quốc hội thảo luận nhưng vẫn chưa được thông qua. Đến thời điểm hiện tại, khi Hiến pháp 2013 được ban hành, nhằm triển khai Hiến pháp nói chung và cụ thể hóa các quyền tự do dân chủ nói riêng, Luật về hội lại được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và dự thảo Luật về hội lại một lần nữa được đưa ra để Quốc hội thảo luận và thông qua.

Các bài báo khác
7 (375) (2019) Trang: 26-33
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
6 (2019) Trang: 33-48
Tạp chí: Luật họchọc
12 (344) (2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
24 (328) (2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...