Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (372) (2019) Trang: 60-65
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Liên kết:

Bài viết phân tích bất cập trong quy định về trách nhiệm của thương nhân trong hoạt động quảng cáo thương mại. Qua đó, bài viết kiến nghị những biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm của thương nhân quảng cáo nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài báo khác
7 (375) (2019) Trang: 26-33
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
6 (2019) Trang: 33-48
Tạp chí: Luật họchọc
24 (304) (2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
12 (344) (2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
24 (328) (2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...