Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 256-274
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2017 tại Đà Nẵng

Hệ tư vấn được sử dụng để dự đoán sở thích của người dùng đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể cũng như gợi ý các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp cho người dùng. Nhiều phương pháp dùng trong khai thác dữ liệu như sự phân lớp hay luật kết hợp được áp dụng vào bài toán hệ tư vấn. Bài báo này đề xuất một mô hình tư vấn mới sử dụng các luật kết hợp và một số độ đo hàm ý thống kê quan trọng. Trong mô hình được đề xuất, các độ đo hỗ trợ và tin cậy được sử dụng để tạo ra các luật kết hợp; độ đo cường độ hàm ý kết hợp với độ đo trách nhiệm được sử dụng để lọc tập luật và xếp hạng các gợi ý. Mô hình này hoàn toàn có thể mở rộng cho những độ đo hấp dẫn khác. Hệ tư vấn dựa trên mô hình đề xuất được xây dựng và đánh giá theo bốn kịch bản và trên hai tập dữ liệu. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ tư vấn dựa trên độ đo cường độ hàm ý kết hợp với độ đo trách nhiệm: làm giảm kích thước của mô hình dùng để đưa ra các gợi ý nhưng vẫn duy trì được tính chính xác, qua đó làm giảm thời gian tư vấn; cho kết quả gợi ý tốt hơn các kết quả gợi ý của hệ tư vấn dựa trên cùng mô hình đề xuất nhưng khác độ đo (thống kê chi-square và hệ số Bayesian); cho kết quả gợi ý tốt hơn các kết quả gợi ý của hệ tư vấn dựa trên mô hình tư vấn AR được tích hợp trong recommenderlab sử dụng độ đo support và lift.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 25-33
Tải về
Vol.17, No. 1.1 (2019) Trang: 99-104
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
(2017) Trang: 200-205
Tạp chí: Hội thảo quốc gia 2017 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12
(2018) Trang: 131-136
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông – Thanh Hóa, 27-28/7/2018
(2018) Trang: 50-56
Tạp chí: The 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing
Vol. 9, No. 4 (2018) Trang: 176-181
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
Volume 8, Number 3 (2018) Trang: 223-228
Tạp chí: International Journal of Machine Learning and Computing
Volume 8 Issue 11 (2017) Trang: 37-43
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)
(2017) Trang: 508-531
Tạp chí: Hội nghị Quốc tế về Phân tích hàm ý thống kê lần thứ 9 năm 2017 tại Belfort, Pháp
2016 (2016) Trang: P.144-149
Tạp chí: Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2016 Eighth International Conference on
Volume 3, Issue 10 (2016) Trang: e4:1-13 (doi: 10.4108/eai.12-9-2016.151678)
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
ISBN:978-604-913-472-2 (2016) Trang: 752-760
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX
1 (2012) Trang: 75
Tác giả: Phan Phương Lan
Tạp chí: Hội thảo Hệ thống đào tạo tín chỉ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...