Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 200-205
Tạp chí: Hội thảo quốc gia 2017 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12
Liên kết:

Thành phần cốt lõi của phương pháp tư vấn lọc cộng tác là sử dụng độ đo để tìm để tìm những mục dữ liệu hay người dùng có mối quan hệ mạnh và xếp hạng các gợi ý. Bài báo này đề xuất một mô hình tư vấn lọc cộng tác mới dựa trên một số độ đo hàm ý thống kê quan trọng. Trong mô hình đề xuất, độ đo cường độ hàm ý được sử dụng để tìm những láng giềng gần nhất của người cần được tư vấn; độ đo tính tiêu biểu của một mục dữ liệu đối với sự hình thành mối quan hệ giữa hai người dùng được sử dụng để xếp hạng và lọc ra những mục phù hợp nhất. Mô hình đề xuất được đánh giá trên hai tập dữ liệu và được so với các mô hình tư vấn dựa trên nhân tố tiềm ẩn, dựa trên những mục dữ liệu phổ biến nhất, và lọc cộng tác dựa trên người dùng sử dụng độ đo Jaccard đã được tích hợp trong gói recommenderlab. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất là hiệu quả hơn so với ba mô hình còn lại.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 25-33
Tải về
Vol.17, No. 1.1 (2019) Trang: 99-104
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
(2018) Trang: 131-136
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông – Thanh Hóa, 27-28/7/2018
(2018) Trang: 50-56
Tạp chí: The 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing
Vol. 9, No. 4 (2018) Trang: 176-181
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
Volume 8, Number 3 (2018) Trang: 223-228
Tạp chí: International Journal of Machine Learning and Computing
Volume 8 Issue 11 (2017) Trang: 37-43
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)
(2017) Trang: 256-274
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2017 tại Đà Nẵng
(2017) Trang: 508-531
Tạp chí: Hội nghị Quốc tế về Phân tích hàm ý thống kê lần thứ 9 năm 2017 tại Belfort, Pháp
2016 (2016) Trang: P.144-149
Tạp chí: Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2016 Eighth International Conference on
Volume 3, Issue 10 (2016) Trang: e4:1-13 (doi: 10.4108/eai.12-9-2016.151678)
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
ISBN:978-604-913-472-2 (2016) Trang: 752-760
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX
1 (2012) Trang: 75
Tác giả: Phan Phương Lan
Tạp chí: Hội thảo Hệ thống đào tạo tín chỉ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...