Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2017) Trang: 54-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:
Ủ phân hữu cơ từ nguồn bùn thải nhà máy chế biến thủy sản sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường. Do đó mục tiêu của nghiên cứu là sử dụng nguồn bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản làm phân hữu cơ. Mẫu bùn thải cá được thu tại Hậu Giang. Kết quả sau 49 ngày ủ cho thấy, giá trị pH của phân hữu cơ sau ủ đạt ở mức gần trung tính (6,49- 6,79), độ dẫn điện EC dao động từ 0,92 đến 1,28mS/cm. Khối lượng khối ủ giảm 37- 46,3%. Hàm lượng các bon hữu cơ khá cao (33,55- 42,61%C). Hàm lượng đạm tổng số, lân tổng số và kali tổng số sau 49 ngày ủ đạt mức cao với các giá trị lần lượt là 0,06- 3,13%N, 6,32- 9,47%P2O5, 2,57- 3,02%K2O. Tỉ lệ C/N sau ủ rất phù hợp với giá trị dao động 16,9- 18,441. Mật số vi sinh vật Salmonella và E. coli đều không phát hiện, phù hợp với ngưỡng cho phép theo qui định. Nghiệm thức ủ phù hợp là nghiệm thức bùn thải cá: bùn mía tỉ lệ 20:80. Gia đoạn 49 ngày sau ủ là khoảng thời gian phù hợp cho quá trình ủ phân hữu cơ có phối trộn nguồn bùn thải cá
Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 74-81
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...