Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 19-24
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Để đánh giá hiệu quả của của phân hữu cơ vi sinh (PHCVS) được sản xuất từ bùn thải thủy sản phối trộn với bã bùn mía lên năng suất bí đao (Benincasa hispida), một thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện trong 2 tháng tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ từ tháng 3/2017 đến tháng 5/2017. Bốn nghiệm thức được bố trí dạng khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm: NT1: Bón theo nông dân (tưới phân ốc +120 N -120 P2O5-90K 2O kg/ha) (Đối chứng); NT2: Bón NPK theo khuyến cáo (120 N -100 P2O5-80K 2O kg/ha); NT3: bón theo KC+ 5 tấn/ha PHCVS bùn thủy sản; và NT4: Bón 70% KC+ 5 tấn/ha PHCVS bùn thủy sản. Kết quả cho thấy bón kết hợp 5 tấn/ha phân hữu cơ vi sinh từ bùn thải thủy sản kết hợp với KC cho chiều dài dây là 119,22cm, số nhánh 5,35, chiều dài lá 16,77 cm, chiều rộng lá 10,56 cm, và năng suất đạt 39,01 tấn/ha lần lượt so với chỉ bón NPK theo nông dân là 108,05cm, 4,23 nhánh, chiều dài lá 14,56cm, chiều rộng lá 9,84cm và năng suất 35,75 tấn/ha.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 74-81
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...