Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
63 (2021) Trang: 6-16
Tạp chí: European Journal of Social Sciences

The article studies provisions of the Vietnamese law on cases where the State is required to appoint defense counsels to protect the legitimate rights and interests of the accused persons in the case settlement process when the accused persons, their representatives or kindred do not seek the assistance of defense counsels. The authors have used the document research method to clarify the formation and development of regulations on cases where the appointment of defense counsels for the accused persons is mandatory in Vietnam from the inception of the Democratic Republic of Vietnam on September 2, 1945 (the Socialist Republic of Vietnam now) until today, thereby showing the humanity of Vietnamese law in striving to increase further guarantee of the accused persons’ the right to defense. Moreover, the authors analyze and evaluate the existing limitations in the provisions on the cases of defense counsel appointment of the current Vietnamese law, as well as proposing solutions to perfect.

Các bài báo khác
6, (2022) Trang: 1622 – 1630
Tạp chí: Journal of Positive Psychology & Wellbeing
62 (2021) Trang: 141-150
Tạp chí: European Journal of Social Sciences
PGS.TS.GVCC Phan Trung Hiền (2021) Trang: 182-197
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
2 (2016) Trang: 52-56
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...