Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 156-164
Tạp chí: FAIR 2017 Đà Nẵng
Liên kết:

Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất hệ thống điểm danh bằng mặt người với máy học véc-tơ hỗ trợ (Support Vector Machines - SVM) sử dụng đặc trưng GIST. Hệ thống điểm danh thực hiện hai bước chính là định vị khuôn mặt trong ảnh thu được từ camera và định danh đối tượng từ ảnh khuôn mặt. Bước định vị khuôn mặt được thực hiện dựa trên các đặc trưng Haar-like kết hợp với mô hình phân tầng (Cascade of Boosted Classifiers - CBC). Chúng tôi đề xuất huấn luyện mô hình máy học SVM sử dụng đặc trưng GIST để thực hiện định danh đối tượng từ ảnh khuôn mặt. Kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu gồm 6722 ảnh của 132 đối tượng là những sinh viên Khoa CNTT-TT Trường Đại học Cần Thơ cho thấy máy học SVM sử dụng đặc trưng GIST đạt đến 99.29% độ chính xác trên tập kiểm tra, cao hơn khi so với mô hình mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN), máy học SVM sử dụng mô hình túi từ (Bag-of-Words - BoW) của đặc trưng SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), Bayes thơ ngây với láng giềng gần nhất (Naïve Bayes Nearest Neighbor - NBNN) sử dụng đặc trưng SIFT có độ chính xác lần lượt là 96.88%, 97.54% và 98.88%.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 100-108
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 113-120
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 25-31
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 44-52
Tải về
(2016) Trang: 668-677
Tạp chí: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
(2008) Trang:
Tạp chí: CORIA 2008, 5e Conférence en Recherche d’Information et Applications
(2008) Trang:
Tạp chí: Revue des Nounelles Technilogies de l’Information RNTI
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...