Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 38-46
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/05/2013

Ngày chấp nhận: 29/10/2013

 

Title:

Using local materials as attached media for microorganism for nitrogen and phosphate removal in seafood processing wastewater

Từ khóa:

Xử lý nước thải, nitrate hóa, khử nitrate, hấp phụ lân, nước thải chế biến thủy sản

Keywords:

Wastewater treatment, nitrification, denitrification, phosphorus adsorption, seafood processing wastewater

ABSTRACT

This research was carried out in order to treat nitrogen and phosphate in seafood processing wastewater for preventing eutrophication of receiving water bodies. A continuous treatment system was established based on nitrification, denitrification and phosphate adsorption processes by microorganisms in attached media made from local materials including porous concrete blocks and acid sulfate soil. Results showed that the porous concrete blocks were a suitable media for attached-growth microorganism which performed denitrification reaction. It was recorded that this treatment system was capable of removal efficiency of nitrogen and phosphorus of 89.7% and 82.1%, respectively. The indicated effluent quality for total nitrogen, nitrogen, phosphate, and total phosphorus reached the national technical regulations on the Effluent of Aquatic Products Processing Industry (QCVN 11:2008/BTNMT, column A).

TóM TắT

Đề tài được thực hiện với mu?c tiêu loa?i bo? đa?m và lân trong nươ?c tha?i chế biến thủy sản trươ?c khi đưa va?o môi trươ?ng tư? nhiên nhă?m ngăn ngư?a sư? phu? dươ?ng hóa. Mô?t hệ thống xử lý liên tục được bố trí với vật liệu tự chế sử dụng các khối bê tông rỗng và đất phèn là giá thể cho các vi sinh vật thực hiện các phản ứng nitrate hóa, khử nitrate và hấp phụ lân trong nước thải của nhà máy chế biến thủy sản. Kê?t qua? nghiên cư?u cho thâ?y các khối bê tông là vật liệu tốt để làm giá thể cho vi sinh vật bám và thực hiện phản ứng khử nitrate. Hệ thống đạt hiệu suất xử lý đạm và lân trung bình lần lượt đạt 89,7% và 82,1%. Chất lượng nước thải đầu ra thông qua các chỉ tiêu như tổng đạm, nitrate, phosphate và tổng lân đều đạt quy chuẩn Việt Nam đối với chất lượng nước thải công nghiệp chế biến thủy sản (QCVN11:2008/BTNMT, loại A).

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...