Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
55(4E23) (2017) Trang: 315-318
Tạp chí: Tạp chí hóa học
Liên kết:

Parmotrema tinctorum was extracted successively with n-hexane, chloroform, acetone and methanol using a soxhlet process. The cytotoxic activity of the four lichen extracts was evaluated on two human cancer cell lines (MCF7 and NCI-H460) by sulforhodamine B (SRB) assay. The results showed that the chloroform extract exhibited the highest activity with IC50 32.8 µg/mL for MCF7 and 60.7 µg/mL for NCI-H460. The phytochemical study on this extract led to the isolation of five phenolic compounds including orsellinic acid 1, methyl orsellinate 2, methyl β-orsellinate 3, lecanorol 4 and atranorin 5. Their structures were elucidated by ESI-HRMS, NMR analysis and compared with literature data.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 33-36
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 69-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...