Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2019) Trang: 108-111
Tạp chí: Vietnam J. Chem.

Fourteen derivatives of N‐alkylated anilines bearing electron withdrawing group from available aryl alcohols and the parent N‐unsubstituted aniline using iodine‐catalyst were synthesized throughout a convenient and green protocol, in which three derivatives were previously unreported compounds. The structures of these compounds were elucidated by HRMS, NMR spectral data and in comparison with the literature.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 33-36
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 69-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...