Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 95-100
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/10/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Effects of salinity on biological characteristics and population growth of freshwater rotifer Brachionus angularis 

Từ khóa:

Luân trùng nước ngọt Brachionus angularis, độ mặn

Keywords:

Freshwater rotifer Brachionus angularis, salinity

ABSTRACT

Study on tolerance of freshwater rotifers (Brachionus angularis) under salinity changes was implemented to assess their population growth. Salinity adaptation of rotifers was evaluated in which rotifers were subjected to different salinities (0‰, 1‰, 3‰, 5‰) at different time (0, 5, 10, 15, 20, 25 hours). Several biological parameters of each individual rotifer were observed under different salinities (0‰, 1‰, 3‰, 5‰) and evaluated for the population growth of freshwater rotifer. The results indicated that freshwater rotifer could adapt to and grow in 5‰ water with the acclimatizing time of 20 h. In the salinity of 5‰, individual of rotifers had lower fecundity, longer reproduction intervals, lower filter and feeding rates, longer maturation and embryo development periods (P<0.05). In rotifer biomass culture, the population growth rate of rotifer was decreased with the increasing of salinity except in 1‰ water treatment with the highest density (4.170±88 ind./mL) at day 6.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng chịu đựng và phát triển của luân trùng nước ngọt Brachionus angularis dưới các độ mặn khác nhau. Việc thuần hóa luân trùng được thực hiện với các thời gian là 0, 5, 10, 15, 20 và 25 giờ ở các độ mặn 0; 1; 3 và 5‰. Các chỉ tiêu sinh học, sinh sản và sự phát triển quần thể luân trùng được thu thập ở các độ mặn thí nghiệm. Kết quả cho thấy luân trùng B. angularis có khả năng tồn tại và phát triển ở độ mặn 5‰ trong thời gian thuần hóa là 20 giờ. Ở độ mặn 5‰, luân trùng có sức sinh sản thấp, nhịp sinh sản dài hơn, tốc độ lọc và tốc độ ăn thấp hơn, thời gian thành thục và phát triển phôi kéo dài hơn những cá thể ở các độ mặn khác (p<0,05). Trong quá trình nuôi sinh khối, tốc độ phát triển của quần thể luân trùng nước ngọt giảm theo sự gia tăng của độ mặn trừ nghiệm thức độ mặn 1‰ có quần thể luân trùng phát triển tốt nhất và đạt mật độ cực đại là 4.170±88 ct/mL vào ngày thứ 6.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 122-128
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 127-132
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 63-69
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 64-69
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc Binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
(2015) Trang: 370
Tạp chí: International fisheries symposium. 5th IFS 2015- Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2015) Trang: 44
Tạp chí: International sympopsium Aquatic products processing-Cleaner production chain for healthier food
(2015) Trang: 37
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2014) Trang: 79
Tạp chí: The international conference on Aquaculture and enviroment: a focus in the Mekong Delta, Viet Nam- held at Can Tho city, Viet Nam from April 3rd to 5 th, 2014
(2014) Trang: 225
Tạp chí: International fisheries symposium 2014- Development of fisheries and marine technology for suistainable biodiversity conservation and responsible aquaculture industries-30-31 October 2014. JW Marriott Hotel, Surabaya- Indonesia
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...