Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2016) Trang: 90-95
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu khả năng sử dụng tảo Chlorella vulgaris bảo quản ở các thời gian và điều kiện khác nhau cho luân trùng Brachionus plicatilis ăn. Thí nghiệm 1 nghiên cứu về ảnh hưởng của điều kiện bảo quản đến tỉ lệ sống của tảo C. vulgavis. Tảo C. vulgaris nuôi ở điều kiện nhiệt độ 25-26oC, độ mặn 25 ppt trong môi trường Walne. Tảo được thu hoạch ở cuối giai đoạn tăng trưởng và ly tâm ở vận tốc 2000 vòng/phút. Tảo ly tâm được bảo quản trong ống falcon với thể tích 50 mL ở điều kiện 4 °C, -2 °C, -2 °C có bổ sung glycerol và không bảo quản với 3 lần lặp lại. Thí nghiệm 2 thực hiện nhằm xác định khả năng sử dụng tảo C. vulgaris bảo quản ở điều kiện khác nhau trong thời gian 15 ngày trong nuôi luân trùng B. plicatilis. Luân trùng được nuôi với mật độ ban đầu 200 ct/mL trong thể tích một lít ở độ mặn 25 ppt, sục khí liên tục, chế độ cho ăn 50.000 tb/mL/ngày. Kết quả cho thấy tảo C. vulgaris có tỉ lệ sống cao nhất (95,55±0,20%) trong 15 ngày bảo quản ở 4 °C. Trong điều kiện nuôi ở nhiệt 25,5-25,6 °C, pH dao động từ 7,7-7,8 cho luân trùng ăn với tảo ly tâm không bảo quản có mật độ tối đa 2.812±12 cá thể/ml sau 7 ngày nuôi. Tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ mang trứng của quần thể luân trùng đạt cao nhất ở nghiệm thức cho ăn bằng tảo ly tâm không bảo quản vào ngày thứ ba của thời gian nuôi (0,50±0,02/ngày và 33,2±2,5 % tương ứng) và không có sự khác biệt thống kê với nghiệm thức tảo bảo quản ở 4oC. Kích thước luân trùng không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức với chiều dài vỏ từ 142-152µm, chiều rộng từ 116-125µm.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 122-128
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 127-132
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 63-69
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 64-69
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-100
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc Binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
(2015) Trang: 370
Tạp chí: International fisheries symposium. 5th IFS 2015- Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2015) Trang: 44
Tạp chí: International sympopsium Aquatic products processing-Cleaner production chain for healthier food
(2015) Trang: 37
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2014) Trang: 79
Tạp chí: The international conference on Aquaculture and enviroment: a focus in the Mekong Delta, Viet Nam- held at Can Tho city, Viet Nam from April 3rd to 5 th, 2014
(2014) Trang: 225
Tạp chí: International fisheries symposium 2014- Development of fisheries and marine technology for suistainable biodiversity conservation and responsible aquaculture industries-30-31 October 2014. JW Marriott Hotel, Surabaya- Indonesia
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...