Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 64-69
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/11/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Using of freshwater rotifer (Brachionus angularis) in rearing marble goby (Oxyeleotris marmoratus) fries from newly hatching to 10 days old

Từ khóa:

Luân trùng nước ngọt Brachionus angularis, Chlorella, cá bống tượng

Keywords:

Freshwater rotifer Brachionus angularis, Chlorella, marble goby

ABSTRACT

A primary study on applying freshwater rotifer Brachionus angularis in rearing marble goby (Oxyeleotris marmoratus) from newly hatched fries up to 10 day-old fingerlings. The first experiment was aimed to determine a proper rotifer density for feeding schedule, in which rotifers were stocked in different densities (i.e.5, 8 and 11 ind/mL) while the control treatment was feeding by yolk + Soya meal. The second experiment was performed to detect an appropriated density of Chlorella supplemented. It included four treatment with Chlorella density were 0 (control), 0.5; 1 and 1.5 x 106 cells/mL. Results displayed that feeding with 11 ind/mL of rotifer was excellent to improve the survival of fries at day 10 (e.g. up to 35,3±5,7%). Moreover, survival of marble goby was enhanced up to 43,6±2,8% as rearing in green-water system with a density of Chlorella 1,5 x 106 cells/mL and rotifer density was 11 ind/mL.

TO?M TĂ?T

Nghiên cứu gồm hai thí nghiệm nhằm xác định khả năng sử dụng luân trùng nước ngọt Brachionus angularis trong ương cá bống tượng (Oxyeleotris marmoratus) ở giai đoạn từ khi mới nở đến 10 ngày tuổi. Thí nghiệm 1 nhằm xác định mật độ luân trùng cho ăn thích hợp với 4 nghiệm thức: mật độ luân trùng cho ăn 5, 8, 11 cá thể/mL và nghiệm thức đối chứng cho ăn lòng đỏ trứng gà kết hợp bột đậu nành. Thí nghiệm 2 được tiến hành với mục đích xác định mật độ tảo Chlorella bổ sung vào hệ thống ương cá bột cá bống tượng với 4 nghiệm thức: 0; 0,5; 1 và 1,5 x 106 tb tảo/mL. Kết quả cho thấy tỉ lệ sống của cá bống tượng cho ăn bằng luân trùng với mật độ 5 ct/mL không khác biệt so với cho ăn lòng đỏ trứng kết hợp với bột đậu nành tuy nhiên khi nâng mật độ luân trùng cho ăn lên 11 ct/mL có thể nâng cao tỉ lệ sống của cá bống tượng vào ngày thứ 10 từ 19,9±1,4% lên 35,3±5,7%. Tỉ lệ sống của cá ở giai đoạn này tiếp tục tăng lên đến 43,6±2,8% khi ương cá trong hệ thống nước xanh có mật độ Chlorella 1,5x106 tế bào/mL và mật độ luân trùng là 11 cá thể/mL.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 122-128
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 127-132
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 63-69
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-100
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc Binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
(2015) Trang: 370
Tạp chí: International fisheries symposium. 5th IFS 2015- Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2015) Trang: 44
Tạp chí: International sympopsium Aquatic products processing-Cleaner production chain for healthier food
(2015) Trang: 37
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2014) Trang: 79
Tạp chí: The international conference on Aquaculture and enviroment: a focus in the Mekong Delta, Viet Nam- held at Can Tho city, Viet Nam from April 3rd to 5 th, 2014
(2014) Trang: 225
Tạp chí: International fisheries symposium 2014- Development of fisheries and marine technology for suistainable biodiversity conservation and responsible aquaculture industries-30-31 October 2014. JW Marriott Hotel, Surabaya- Indonesia
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...