Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 122-128
Tải về

ABSTRACT

Study on growth and reproduction of Moina feeding by Chlorella has been achieved with 2 experiments: The first experiment was studied on the effect of Chlorella density to growth and development of Moina population at: 1.5; 2.5; 3.5 and 4.5 M cell/mL. The second one to study an effect of collecting proportion to growth and development of Moina population under three different ratios: collecting (by volume) 25%/day; 25%/2 day and collecting up to a fixed amount of 2000 ind/L day-1. Results indicated that Moina could reach as high as 16833 ± 2743 ind/mL when fed Chlorella at 4.5 M cell/mL, and maximal number of gravid females had been recorded. In the Experiment 2 when collecting was fixed at 2000 ind/L day-1 Moina displayed its best growth and maximal collecting.

Keywords: Moina, Chlorella, collecting

Title: Using Chlorella for mass culture of waterflea (Moina sp)

TóM TắT

Nghiên cứu về tăng trưởng và sinh sản của Moina được thực hiện ở 2 thí nghiệm: Thí nghiệm 1 nghiên cứu sự ảnh hưởng của mật độ tảo Chlorella cho ăn lên quá trình phát triển của quần thể Moina ở 4 mật độ khác nhau: 1,5; 2,5; 3,5 và 4,5 triệu tb/mL. Thí nghiệm 2 nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ thu hoạch lên Moina với 3 nghiệm thức: thu hoạch (theo thể tích) 25%/ngày; thu hoạch 25%/2 ngày và thu hoạch theo mật độ Moina cố định 2000 ct/L. ở Thí nghiệm 1 mật độ quần thể Moina đạt cao nhất ở nghiệm thức 4,5 triệu tb Chlorella/mL (16833 ± 2743 ct/mL) và cho kết quả tương tự với tỉ lệ mang trứng ở con cái. Trong thí nghiệm 2 khi cố định việc thu hoạch 2000 ct/L mỗi ngày thì Moina đạt tốc độ tăng trưởng và năng suất thu hoạch cao nhất

Từ khóa: Moina, Chlorella, thu hoạch

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 127-132
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 63-69
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 64-69
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-100
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc Binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
(2015) Trang: 370
Tạp chí: International fisheries symposium. 5th IFS 2015- Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2015) Trang: 44
Tạp chí: International sympopsium Aquatic products processing-Cleaner production chain for healthier food
(2015) Trang: 37
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2014) Trang: 79
Tạp chí: The international conference on Aquaculture and enviroment: a focus in the Mekong Delta, Viet Nam- held at Can Tho city, Viet Nam from April 3rd to 5 th, 2014
(2014) Trang: 225
Tạp chí: International fisheries symposium 2014- Development of fisheries and marine technology for suistainable biodiversity conservation and responsible aquaculture industries-30-31 October 2014. JW Marriott Hotel, Surabaya- Indonesia
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...