Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 79-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 28/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Evaluating water properties in trench of land use types of Acacia hybrid and Melaleuca Cajuputi at U Minh Ha, Ca Mau

Từ khóa:

Cà Mau, Keo lai, tính chất nước, tràm, U Minh Hạ

Keywords:

Acacia Hybrid, Melaleuca Cajuputi, U Minh Ha, Ca Mau, water properties

ABSTRACT

The study was aimed to evaluate water properties in trench of land use types of Acacia Hybrid and Melaleuca Cajuputi at U Minh Ha zone, Ca Mau province. The study was conducted on two soil types of deep acid sulfate and shallow acid sulfate. For each soil type, water properties were examined at two area levels with over 10 ha and less 10 ha. The study results showed that pH was very low at both land use types of Acacia Hybrid and Melaleuca Cajuputi, EC and DO had not affected yet the environment. On the contrary, COD and BOD5 exceeded the regulations about water surface quality, and COD at land use forest of Acacia Hybrid tended to be higher than that of Melaleuca Cajuputi. They were not different about Fe and Al. The concentration of Fe was always higher than regulations about water surface quality, except Fe in deep acid sulfate soil at land use forest of Acacia Hybrid. H2S was lower than regulations about water surface quality for aquatic animal conservation. But N-NH4+ exceeded the limit, and N-NH4+ at land use forest of Acacia Hybrid was often higher than Melaleuca Cajuputi.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện với mục tiêu so sánh tính chất nước trong mương liếp giữa kiểu sử dụng đất lên liếp trồng Keo lai (Acacia Hybrid) và đất trồng tràm (Melaleuca Cajuputi) tại khu vực rừng U Minh Hạ, Cà Mau. Nghiên cứu được thực hiện trên 2 khu vực trồng Keo lai và trồng tràm, mỗi khu vực nghiên cứu trên 2 biểu loại đất phèn nông và phèn sâu, tương ứng mỗi biểu loại đất, chất lượng nước được khảo sát ở hai mức độ diện tích nhỏ hơn 10 ha và lớn hơn 10 ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực phèn nông pH rất thấp tại cả 2 kiểu sử dụng đất rừng tràm và Keo lai, giá trị EC và DO trong nước chưa gây ảnh hưởng đối với môi trường. Ngược lại, COD và BOD5 đều cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn quy định và COD vùng Keo lai có xu hướng cao hơn tràm. Hàm lượng Fe, Al của nước trong mương vùng nghiên cứu gần như không khác biệt giữa vùng Keo lai và vùng tràm. Tuy nhiên, hàm lượng Fe vùng nghiên cứu đều cao hơn giới hạn cho phép ngoại trừ vùng Keo lai trên biểu loại đất phèn sâu. Hàm lượng độc chất H2S trong khu vực nghiên cứu nhỏ hơn so với nồng độ gây độc cho động vật thủy sinh. Tuy nhiên, nồng độ N-NH4+ thì cao hơn giới hạn cho phép và nhìn chung giá trị N-NH4+ của vùng Keo lai luôn cao hơn rừng tràm.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Út Bé, Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni và Hồ Thị Kiều Trân, 2017. Đánh giá tính chất nước trong mương kiểu sử dụng đất trồng Keo lai (Acacia hybrid) và tràm (Melaleuca cajuputi) tại U Minh Hạ, Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 79-85.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...