Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 30-45
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Scientificity and research in Social Sciences and Humanities

Từ khóa:

Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Phương pháp khoa học, Tính khoa học, Tiêu chí

Keywords:

Natural Sciences, Social Sciences- Humanities, Scientific Method, Scientificity, Criteria

Abstract

Recently, the press says a lot about the state of our country's current stagnation in scientific activity in general, humanities and social sciences in particular. Many authors have mentioned many reasons for this situation, which comes to the backwardness of scientific research methods. To contribute to the improvement of scientific activity in this field, the author of this article would like to introduce some notion of scientific research in social sciences and humanities, widely used by occidental scientists. He pays special attention to scientificity and the scientific method that all work must respect.

Tóm tắt

Gần đây, báo chí nói nhiều về tình trạng trì trệ hiện nay của nước ta trong hoạt động khoa học nói chung và khoa học xã hội nhân văn nói riêng. Nhiều tác giả đã đề cập đến nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, trong đó có nói đến sự lạc hậu về phương pháp nghiên cứu khoa học. Nhằm mục đích góp phần cải thiện hoạt động khoa học trong lĩnh vực này, tác giả bài viết này muốn giới thiệu một số quan niệm về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xã hội nhân văn được sử dụng rộng rãi trong giới nghiên cứu phương Tây. Tác giả đặc biệt lưu ý đến tính khoa học và phương pháp khoa học mà mọi công trình nghiên cứu đều phải bảo đảm.

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 1-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 128-137
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 176-182
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 18-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Số 36 (2015) Trang: 42-49
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 50-59
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 74-79
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 79-95
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
2-2015 (2015) Trang: 14-16
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
3 (2014) Trang: 144-154
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: DEPISA Monograph
11-2013 (2013) Trang: 17-19
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
1 (2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
4-2014 (2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
6 (2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
21 (2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn
7 (2013) Trang: 7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy va học ngày nay
7 (2011) Trang: 4
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Recherche et formation profession-nalisante en francais: quels défis pour I’enseignant-chercheur
(2012) Trang:
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí:  Actes de la 10 ème édition
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...