Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 42-49
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/05/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Curriculum design and quality of training: Inconvenience of training by the credits system in the branch of pedagogy

Từ khóa:

Thiết kế chương trình, chất lượng đào tạo, sư phạm, tín chỉ, tự học

Keywords:

Curriculum design, training quality, pedagogy, credit, self learning

ABSTRACT

For several years, many researchers have analyzed the worsened degradation of education in Vietnam at many levels of training. The Pedagogy which belong to Higher Education, and are a place to train the teachers in the school, have a special role in this degradation. If improving the quality of training of teachers is successful, we will significantly contribute to improving the situation in secondary education. On the contrary, if the renewal fails, we will make the educational situation more severe. Yet training program in 2007 is only based on the maximum threshold of the number of credits (120 credits for now and 140 credits since the 40th promotion), not on the characteristics of the subjects of The Pedagogy. Therefore, the quality of teacher training is seriously affected, and have negative impact on the situation in secondary education. This article will analyze some negative aspects of the program applied at The School of Pedagogy (Can Tho University), and propose some radical measures to overcome.

TÓM TẮT

Từ nhiều năm nay, nhiều nhà nghiên cứu đã liên lục phân tích tình trạng suy thoái ngày càng trầm trọng của nền giáo dục Việt Nam ở nhiều cấp đào tạo. Ngành sư phạm vừa thuộc về giáo dục đại học, vừa là nơi đào tạo ra những thầy cô giáo ở phổ thông, có vai trò đặc biệt trong sự suy thoái đó. Nếu thành công trong việc cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo của ngành sư phạm thì chúng ta sẽ góp phần đáng kể vào việc cải thiện tình hình giáo dục ở phổ thông. Ngược lại, nếu cải tiến thất bại, chúng ta sẽ khiến tình hình giáo dục thêm trầm trọng. Thế mà việc xây dựng chương trình “tín chỉ hóa” vào năm 2007 chỉ máy móc dựa vào ngưỡng tối đa của số lượng tín chỉ (hiện nay là 120 TC, và kể từ K40 là 140 TC) chứ không dựa vào đặc điểm của các chuyên ngành của Khoa Sư phạm. Vì thế, chất lượng đào tạo của ngành sư phạm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và đã gián tiếp tác động xấu đến tình hình giáo dục ở phổ thông. Bài viết này sẽ phân tích một số khía cạnh bất ổn của chương trình đang áp dụng tại Khoa Sư phạm-Trường Đại học Cần Thơ và chương trình vừa chỉnh sửa, đồng thời cũng đề ra một số biện pháp căn cơ để khắc phục.

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 1-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 128-137
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 176-182
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 18-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Số 26 (2013) Trang: 30-45
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 50-59
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 74-79
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 79-95
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
2-2015 (2015) Trang: 14-16
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
3 (2014) Trang: 144-154
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: DEPISA Monograph
11-2013 (2013) Trang: 17-19
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
1 (2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
4-2014 (2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
6 (2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
21 (2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn
7 (2013) Trang: 7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy va học ngày nay
7 (2011) Trang: 4
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Recherche et formation profession-nalisante en francais: quels défis pour I’enseignant-chercheur
(2012) Trang:
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí:  Actes de la 10 ème édition
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...