Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 128-137
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/05/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

Weakness of educational research in Vietnam: Causes and solutions

Từ khóa:

Nghiên cứu khoa học, khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu, khái quát hóa

Keywords:

Scientific research, Educational Sciences, research methods, theorization

ABSTRACT

In recent years, in the mass media, the public have said much about the crisis in education and backwardness of scientific research in our country. This situation is expressed through extremely modest position of Vietnamese universities in the university rankings in the world and through the paucity of scientific articles published by Vietnamese scientists in international Journals. Yet, our country has the most number of professors and post graduatesin the South-East of Asia. In the educational sciences, the situation is even more disappointing: for 15 years, from 1996-2010, only 39 articles were published internationally, while we trained a series of post graduate. Again, we have to pay attention to the quality of scientific staff of our country seriously to find radical solutions to treating the causes of this crisis and backwardness.

In this article, we would like to present the results of the preliminary examination of over 600 titles of Master theses in educational sciences, to try to trace the causes of the weakness in educational research of Vietnam and to suggest some radical solutions. This is the first step for further research that we will proceed in the near future.

TóM TắT

Từ mấy năm gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta thường nói nhiều đến khủng hoảng về giáo dục và tụt hậu về khoa học của nước ta. Tình trạng đó được thể hiện qua vị trí vô cùng khiêm tốn của các trường đại học Việt Nam trên các bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới và qua số lượng ít ỏi bài báo khoa học của Việt Nam được công bố trên các tạp chí quốc tế. Thế mà nước ta lại có số lượng giáo sư, tiến sĩ nhiều nhất Đông Nam á. Trong lĩnh vực khoa học giáo dục, tình trạng này càng đáng thất vọng hơn: trong 15 năm, từ 1996-2010, chỉ có 39 bài báo được công bố quốc tế, trong khi chúng ta đào tạo ra hàng loạt các thạc sĩ và tiến sĩ giáo dục. Một lần nữa, vấn đề chất lượng của đội ngũ cán bộ khoa học của nước ta cần phải được đặt ra một cách nghiêm túc để tìm giải pháp căn cơ chữa trị tận gốc rễ những nguyên nhân gây nên khủng hoảng và tụt hậu.

Trong bài viết này, tác giả báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ trên 600 tên luận văn thạc sĩ giáo dục được bảo vệ trong nước, để thử phát họa những nguyên nhân của sự yếu kém trong nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam và đề ra một số giải pháp căn cơ. Đây là tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn mà tác giả sẽ tiến hành trong một tương lai gần.

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 1-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 176-182
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 18-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Số 26 (2013) Trang: 30-45
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 42-49
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 50-59
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 74-79
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 79-95
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
2-2015 (2015) Trang: 14-16
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
3 (2014) Trang: 144-154
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: DEPISA Monograph
11-2013 (2013) Trang: 17-19
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
1 (2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
4-2014 (2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
6 (2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
21 (2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn
7 (2013) Trang: 7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy va học ngày nay
7 (2011) Trang: 4
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Recherche et formation profession-nalisante en francais: quels défis pour I’enseignant-chercheur
(2012) Trang:
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí:  Actes de la 10 ème édition
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...