Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 30-36
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/11/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

The factors influencing the economic graduate?s decision to return hometown to work in Can Tho University

Từ khóa:

Phân tích nhân tố, quyết định, tìm việc, sinh viên tốt nghiệp, hồi quy nhị nguyên

Keywords:

Factor analysis, decision, employment, graduates, logistic regression

ABSTRACT

This paper presents the results of a survey on 385 economic graduates? employment in Can Tho University. Basing on the tool of Factor Analysis and Logistic Regression, five groups of independent variables which affect the decision of returning to one?s hometown to work were studied: (1) Working conditions of one?s hometown, (2) The Local sentiment, (3) The local cost of living, (4) The local average salary, (5) The implementation of local preferential policies. In the same way, factor analysis also indicated that there was no correlation between male and female students in decision of returning hometown to work. Meanwhile, the graduates who were affected by family factors had a stronger decision of working in their hometown than the other ones.

TóM TắT

Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng chọn nơi làm việc của 385 sinh viên kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ sau tốt nghiệp. Thông qua phương pháp phân tích nhân tô? và mô hình hồi quy nhị nguyên, kết quả rút ra được 5 nhân tố tác động đến quyết định về quê làm việc của sinh viên sau tốt nghiệp, xếp theo thứ tự tầm quan trọng: (1) Điều kiện làm việc tại địa phương, (2) Tình cảm quê hương, (3) Chi phí sinh hoạt ở địa phương, (4) Mức lương bình quân tại địa phương, (5) Chính sách ưu đãi của địa phương. Kết quả phân tích hồi quy cũng cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa sinh viên nam và nữ trong quyết định về quê làm việc. Trong khi đó, những sinh viên nào chịu sự chi phối bởi người thân khi quyết định chọn nơi làm việc thì sẽ có xu hướng về quê làm việc cao hơn so với những sinh viên không bị ảnh hưởng bởi gia đình.

Các bài báo khác
14 (2022) Trang: 1-18
Tạp chí: International Journal of Information Systems in the Service Sector
(2021) Trang: 75-81
Tạp chí: International Conference on Advances in Business Management and Information Science (ICABMIS), 07th April 2021 Da Nang, Viet nam.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...