Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 75-81
Tạp chí: International Conference on Advances in Business Management and Information Science (ICABMIS), 07th April 2021 Da Nang, Viet nam.
Liên kết:

This study proposes a model to discuss the interrelationships among website interface attributes, online customer experience, and customer engagement intention in online hotel booking services. A quantitative approach of collecting 608 usable online questionnaires was conducted, using SPSS and AMOS to analyze the measurement model and proposed hypotheses. The results demonstrated that customer experience was affected by the information attributes, service attributes, and technical attributes of the websites. Furthermore, the customer experience was found to be positively related to customer engagement intention on the online booking services.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 30-36
Tải về
14 (2022) Trang: 1-18
Tạp chí: International Journal of Information Systems in the Service Sector
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...